Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Gweithio ym maes Ffermio Llaeth

Gweithio ym maes Ffermio Llaeth

Tu ôl i’r carton o hufen, y peint o laeth neu’r dafell o gaws ry’n ni’n ei fwynhau bob dydd, mae ’na tua 50,000 o bobl wrthi’n brysur yn gweithio’n ddiarwybod i ni. Ac nid ffermwyr yw’r rhain i gyd!

Mae ‘na amrywiaeth o swyddi ar gael yn y diwydiant llaeth – o swyddi peirianyddol a thechnolegol i wyddor anifeiliaid, gofal a maeth. Gall y rhai sy’n gweithio yn y diwydiant llaeth dreulio’u dyddiau’n godro ac yn gofalu am y buchod a’r lloi ar y fferm; yn cynghori ar borthiant neu dechnoleg; neu’n gweithio fel milfeddyg neu arbenigwr ar fridio.

Fel arfer mae Ffermwyr llaeth yn goruchwylio’r gwaith o redeg y fferm o ddydd i ddydd, sy’n golygu gofalu am yr anifeiliaid, godro, paratoi porthiant a sicrhau bod y peiriannau a’r offer yn gweithio’n iawn.  Ac mae ‘na gyfleoedd gwaith ar gael – yn ôl ymchwil diweddar gan Lantra, Cyngor Sgiliau Sector diwydiannau’r tir a’r amgylchedd, mae angen denu  dros 242,000 o newydd-ddyfodiaid i yrfaoedd yn y diwydiant tir dros y ddegawd nesaf.

Gyda iechyd  a lles y fuwch yn flaenoriaeth i ffermwyr llaeth, mae milfeddygon yn rhan bwysig o dîm estynedig y fferm, ac mae rhai milfeddygon hyd yn oed yn arbenigo mewn gwartheg llaeth.  Byddant yn ymweld â’r fferm i gynnal archwiliadau rheolaidd, helpu i eni llo, neu i weithio gyda’r ffermwr i ddatblygu cynllun iechyd ar gyfer y fuches.

Mae ymgynghorwyr amaethyddol yn gweithio gyda ffermwyr i ddarparu cyngor a chymorth i ddatblygu’r fferm.  Gall ymgynghorwyr gynghori ffermwyr mewn nifer o feysydd, gan gynnwys -  maeth, yr amgylchedd, bridio a rheoli gwastraff. Gallant hefyd gynghori ar faterion busnes, gan gynnwys cynllunio neu reoli cyllid.

Mae peirianneg yn elfen arall bwysig o’r diwydiant llaeth.  Mae peirianwyr fferm yn cynllunio, cynhyrchu a chynnal a chadw’r offer soffistigedig a ddefnyddir gan ffermwyr llaeth.  Gyda thechnoleg sy’n cynnwys parlyrau godro robotig a systemau cyfrifiadurol uwch-dechnolegol, gall hwn fod yn arbenigedd hanfodol. 

Oherwydd natur amrywiol y swyddi, mae gwaith tîm yn hynod o bwysig ar fferm laeth.  Mae tîm y fferm am weld buchod hapus ac iach; am ddarparu cynnyrch llaeth o’r safon uchaf; am sicrhau bod y fferm mewn cyflwr da; ac am redeg busnes effeithlon a chynaliadwy sy’n defnyddio technoleg addas.  Mae’n dasg heriol – ond yn un sy’n hanfodol er mwyn dod â’r cynnyrch llaeth hynod boblogaidd hwnnw o’r borfa i’r bwrdd.

OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN GWEITHIO AR FFERM LAETH?  EWCH I’N TUDALEN GYRFAOEDD YM MAES FFERMIO LLAETH  I GAEL MWY O WYBODAETH.